Найдено 50+ «Д»

ДРОГОБЫЧЕЦ

Орфографический словарь

дрогобычец дрог`обычец, -чца, тв. -чцем

ДРУГПРИЯТЕЛЬ

Орфографический словарь

друг-приятель др`уг-при`ятель, др`уга-при`ятеля

ДРЯБНУТЬ

Орфографический словарь

дрябнуть др`ябнуть, -ну, -нет; прош. др`ябнул и дряб, др`ябла

ДУБЛЬБЕКАР

Орфографический словарь

дубль-бекар дубль-бек`ар, -а

ДУБЛЬБЕМОЛЬ

Орфографический словарь

дубль-бемоль дубль-бем`оль, -я

ДУБЛЬБЛОК

Орфографический словарь

дубль-блок дубль-бл`ок, -а

ДУБЛЬБЛОЧНЫЙ

Орфографический словарь

дубль-блочный дубль-бл`очный

ДУБЛЬВЭ

Орфографический словарь

дубль-вэ дубль-в`э, нескл., с. (название буквы)

ДУБЛЬДИЕЗ

Орфографический словарь

дубль-диез дубль-ди`ез, -а

ДУМАТЬГАДАТЬ

Орфографический словарь

думать-гадать д`умать-гад`ать

ДУМДУМ

Орфографический словарь

дум-дум дум-д`ум, неизм.

ДУПЛЕКСАВТОТИПИЯ

Орфографический словарь

дуплекс-автотипия д`уплекс-автот`ипия, -и

ДУПЛЕКСМАШИНА

Орфографический словарь

дуплекс-машина д`уплекс-маш`ина, -ы

ДУПЛЕКСПРОЦЕСС

Орфографический словарь

дуплекс-процесс д`уплекс-проц`есс, -а

ДУРМАНТРАВА

Орфографический словарь

дурман-трава дурм`ан-трав`а, -`ы

ДУХОВНОИСТОРИЧЕСКИЙ

Орфографический словарь

духовно-исторический дух`овно-истор`ический

ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫЙ

Орфографический словарь

духовно-нравственный дух`овно-нр`авственный

ДУХОВНОРЫЦАРСКИЙ

Орфографический словарь

духовно-рыцарский дух`овно-р`ыцарский

ДУХОВНОТЕЛЕСНЫЙ

Орфографический словарь

духовно-телесный дух`овно-тел`есный

ДУХОВНОЭСТЕТИЧЕСКИЙ

Орфографический словарь

духовно-эстетический дух`овно-эстет`ический

ДУШАЧЕЛОВЕК

Орфографический словарь

душа-человек душ`а-челов`ек, другие фор-мы не употр.

ДУШМАССАЖ

Орфографический словарь

душ-массаж д`уш-масс`аж, д`уша-масс`ажа

ДЮМАОТЕЦ

Орфографический словарь

Дюма-отец Дюм`а-от`ец, Дюм`а-отц`а

ДЮМАСЫН

Орфографический словарь

Дюма-сын Дюм`а-с`ын, Дюм`а-с`ына

ДЯДИВАСИН

Орфографический словарь

дяди-Васин д`яди-В`асин, -а, -о (от д`ядя В`ася)

ДЯДИСТЕПИН

Орфографический словарь

дяди-Стёпин д`яди-Стёпин, -а, -о (от д`ядя Стёпа)

КИТАЙСКОВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Орфографический словарь

Китайско-Восточная железная дорога Кит`айско-Вост`очная жел`езная дор`ога (КВЖД)

КУБОК ДЭВИСА

Орфографический словарь

Кубок Дэвиса К`убок Д`эвиса

КУРИЛОКАМЧАТСКАЯ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ДУГА

Орфографический словарь

Курило-Камчатская вулканическая дуга Кур`ило-Камч`атская вулкан`ическая дуг`а

МИЛСЕРДЕЧНЫЙ ДРУГ

Орфографический словарь

мил-сердечный друг мил-серд`ечный др`уг, другие формы не употр.

МУЗЕЙКВАРТИРА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Орфографический словарь

Музей-квартира Ф.М. Достоевского Муз`ей-кварт`ира Ф.М. Досто`евского

НЕ ДЛИНЕН

Орфографический словарь

не длинен не дл`инен, не длинн`а, не дл`инн`о, не длинн`ы (не длиннее, чем нужно: бр`юки ем`у не длинн`ы)

НЕ ДУМАЛ НЕ ГАДАЛ

Орфографический словарь

не думал - не гадал не д`умал - не гад`ал

НЕТНЕТ ДА И

Орфографический словарь

нет-нет да и н`ет-н`ет да и...

ОДНО И ДВУХЭТАЖНЫЕ

Орфографический словарь

одно- и двухэтажные одн`о- и двухэт`ажные

ОДНО, ДВУХ И ТРЕХФАЗНЫЕ

Орфографический словарь

одно-, двух- и трёхфазные одн`о-, дв`ух- и трёхф`азные

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Орфографический словарь

Олимпийская деревня Олимп`ийская дер`евня

ПО ПЬЯНОМУ ДЕЛУ

Орфографический словарь

по пьяному делу по пь`яному д`елу

ПРЕЗИДЕНТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Орфографический словарь

президент - генеральный директор презид`ент - генер`альный дир`ектор, презид`ента - генер`ального дир`ектора

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ДОСТОВЕРНЫЙ

Орфографический словарь

психологически достоверный психолог`ически достов`ерный

САНСТЕФАНСКИЙ ДОГОВОР

Орфографический словарь

Сан-Стефанский договор Сан-Стеф`анский догов`ор (1878; от Сан-Стеф`ано)

СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Орфографический словарь

Северо-Кавказская железная дорога С`еверо-Кавк`азская жел`езная дор`ога

СПЛОШЬ ДА РЯДОМ

Орфографический словарь

сплошь да рядом спл`ошь да р`ядом

СРЕДНЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ

Орфографический словарь

средне- и долгосрочный ср`едне- и долгоср`очный

ТУРКЕСТАНОСИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Орфографический словарь

Туркестано-Сибирская железная дорога Туркест`ано-Сиб`ирская жел`езная дор`ога

ШКОЛА ДЕТСКИЙ САД

Орфографический словарь

школа - детский сад шк`ола - д`етский с`ад, шк`олы - д`етского с`ада

ЮЖНОСАХАЛИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Орфографический словарь

Южно-Сахалинская железная дорога `Южно-Сахал`инская жел`езная дор`ога

ДЕ ЗБЕРІГАТИ — НА СКЛАДІ, В КЛАДОВІЙ ЧИ В КОМОРІ?, СКЛАД, КОМОРА, КЛАДОВА

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Де зберігати — на складі, в кладовій чи в коморі? В одному нарисі написано: «Ніщо так не вразило нас на цьому сатанинському складі: ні копи одягу, ні гори проте

ДОВЖИНОЮ, ШИРИНОЮ, ГЛИБИНОЮ, ВИСОТОЮ, ВИШИНОЮ, ТОВЩИНОЮ, ЗАВДОВЖКИ, ЗАВШИРШКИ, ЗАВГЛИБШКИ, ЗАВВИШКИ, ЗАВБІЛЬШКИ, ЗАВДАЛЬШКИ, ЗАВГРУБШКИ, ЗАВТОВШКИ

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Довжиною, шириною, глибиною, висотою, вишиною, товщиною — завдовжки, завширшки, завглибшки, заввишки, завбільшки, завдальшки, завгрубшки, завтовшки «Кімната бул

ДОРІВНЮВАТИ, РІВНЯТИСЯ

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

«Два та один рівняється трьом», — помилково кажуть інколи, забуваючи, що дієслово рівнятись Має в українській мові інше значення, ніж те, що йому в Цій фразі над

ДОСТОЙНИЙ, НЕДОСТОЙНИЙ, НЕГІДНИЙ

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Недостойний і негідний «Недостойна поведінка п’яного хулігана обурила всіх присутніх», — читаємо в репортерській замітці. Прикметники достойний і недостойний іс

ДРУЖКИ, ТОВАРИШКИ, ДРУЗЯКИ, ТОВАРИСТВО, КОМПАНІЯ, ДРУЖКА, ДРУЖИЩЕ

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Дружки, товаришки, друзяки, товариство, компанія «А потім знову зустрівся з дружками, і все пішло по-старому: п’янки, гульня, дебоширство», — читаємо в газеті і

ДУМКА

Стилістичні терміни

пошиpений у pомантичнiй лiтеpатуpi жанp коpоткого елiгiйного чи баладного вipша.

ДІОНІС

Словник мови Стуса

(грец. Dionysos), -а, ч. Один з богів Стародавньої Греції — бог рослинності, родючості, вологи, пізніше – покровитель виноградарства і виноробства. Де радість в

ДІТИЩЕ 1, ДИТЯ 1, ВИПЛІД 1, ПЛІД, ИЩ, ХЛОПЧИЩЕ, БАБИЩЕ, РУЧИЩЕ, КУЛАЧИЩЕ, ДЕТИЩЕ 1

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Дітище, дитя, виплід, плід Не тільки в статтях, а навіть у сучасних віршах натрапляємо на слово дітище, поставлене в поважному, ба навіть урочистому плані, а не

АДЕСЬКИЙ, АДЕСА, АХТИРСЬКИЙ, АХТИРКА, ОДЕСЬКИЙ, ОДЕСА, ОХТИРСЬКИЙ, ОХТИРКА, ДИВНА ГРАМАТИКА

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Дивна граматика Писати вивіски й таблички з назвами вулиць треба, розуміється, без помилок. Надто в столиці України — Києві, де є середні школи, в яких можна на

БЛАГОПОЛУЧНИЙ, ЩАСЛИВИЙ, БЛАГОПОЛУЧНО, ЩАСЛИВО, ЩАСНИЙ, БЕЗПЕЧНИЙ, БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ЩАСТЯ, ДОБРОБУТ, ГАРАЗД 2

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Благополучний чи щасливий? «Фактичні результати перельоту, благополучна посадка важкої двомоторної машини в районі боліт і озер... — неперевершений приклад висо

ВИБАЧАТИСЯ, ПРОЩАТИ, ДАРУВАТИ, ПЕРЕПРОШУВАТИ, ЧАСТКА СЯ, ВИБАЧТЕ МЕНІ, ПРОБАЧТЕ МЕНІ, ДАРУЙТЕ МЕНІ, ПЕРЕПРОШУЮ, ВИБАЧАЮСЯ, ПРОСИТИ ВИБАЧЕННЯ, ПЕРЕПРОСИТИ

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Вибачатися, прощати, дарувати, перепрошувати Люди, що не дбають за культуру власної мови, часто помилково кажуть: «Я вибачаюся». Так сказати не можна, бо частка

ВИРУЧИТИ, ВИРУЧАТИ, ВИЗВОЛИТИ, ВИРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ 1, ВИТОРГУВАТИ, ВИРУЧАННЯ, ВИРУЧКА 1, ВТОРГУВАТИ, УТОРГУВАТИ, ВТОРГОВАНІ ГРОШІ, ВИТОРГ 1

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Виручити (виручати), визволити, вирятувати, допомогти, виторгувати Дієслову виручати та іменникові виручка надають часом невластивого українській мові значення,

ГОРЕВЧЕНИЙ, ГОРЕМАЙСТЕР, БІДА, А НЕ ВЧЕНИЙ, ПОПСУЙМАЙСТЕР, ЦИГИКАЧ, ЦИГИКАЛО, ҐАНДЖААНДИБЕР, ГОРЕДОСЯГНЕННЯ, ЛИХО, А НЕ ДОСЯГНЕННЯ, ГОРЕМУЗИКАНТ, ГОРЕБОГАТИР

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Горе-вчений, горе-майстер, біда, а не вчений, попсуй-майстер, цигикач, цигикало, ґанджа-андибер «Цей горе-вчений мав зухвалість заперечувати досягнення справжні

ГОРІШНІЙ 1, ВЕРХНІЙ 1, ДОЛІШНІЙ, НИЖНІЙ, ВЕРХНЯЯ ПОЛКА, ВЕРХНІ МЛИНИ, НИЖНІ МЛИНИ, ГОРІШНІ МЛИНИ, ГОРІШНЯ ПОЛИЦЯ, ВЕРХНЯ ПОЛИЦЯ, ПОЛИЦЯ ГОРІШНЯ, ПОЛИЦЯ ВЕРХНЯ

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Горішній, верхній, долішній, нижній Як правильно казати — горішня полиця чи верхня, нижній кінець стовпа чи долішній? Таке питання постає навіть перед тими, що

ЗАЛИЦЯТИСЯ, УПАДАТИ, ДОГЛЯДАТИ, ХОДИТИ

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Залицятися, упадати, доглядати, ходити Для українських дієслів залицятися (до когось), упадати (біля когось), доглядати (когось), ходити (коло когось) є російсь

КОРИСТУВАТИСЬ УСПІХОМ, МАТИ УСПІХ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДУРНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ, НЕДОБРУ СЛАВУ МАТИ, В НЕСЛАВІ БУТИ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛАВОЙ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСПЕХОМ, МАТИ СЛАВУ

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Користуватись успіхом і мати успіх Раз у раз у рецензіях, де пишеться про успіх якогось артиста чи художнього колективу, бувають вислови: «Виступ співака корист

КОШТОВНІСТЬ, ДОРОГОЦІННІСТЬ, КОШТОВНІ РЕЧІ, СКАРБИ, ДОРОГОЦІННИЙ КАМІНЬ, САМОЦВІТНИЙ КАМІНЬ, САМОЦВІТ, БРИЛЬЯНТ, ДІАМАНТ

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Коштовність, дорогоцінність, коштовні речі, скарби, дорогоцінний камінь, самоцвітний камінь, самоцвіт, брильянт, діамант У художній літературі й публіцистиці сл

ЛІС, ДЕРЕВО

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Ліс і дерево «Ми щодня одержуємо 4 тисячі кубометрів лісу», — читаємо в одній газеті. Така фраза звучить по-українському дуже неприродно, бо лісом зветься сукуп

МИЛЛЕР ДЖОАКИН

Энциклопедический словарь псевдонимов

(наст. имя и фам. Цинциннатус Хайнер; 1837–1913) – амер. писатель. Сын фермера. Был золотоискателем, сражался с индейцами. Жил в Англии, где фигурировал в качест

МОРСКОЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Энциклопедический словарь псевдонимов

(наст. фам. Малышев; 1897–1956) – рус. и морд. поэт. Род. в крест. морд. семье. Работал батраком у помещика. Участник I-й мировой и гражд. войн. Начал печататься

НАГЛИЙ, НЕСПОДІВАНИЙ, РАПТОВИЙ, ЗУХВАЛИЙ, НАГЛА СМЕРТЬ, СКОРОПОСТИЖНАЯ СМЕРТЬ, ДЕРЗКИЙ, НАГЛЫЙ, НАХАБНИЙ, НАГЛІСТЬ БЕЗ ЗУХВАЛОСТІ

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Наглість без зухвалості «Таку наглу відповідь я не стерпіла», — читаємо в одному сучасному прозовому творі й дуже часто натрапляємо на випадки, коли на письмі й

НЕ ДИВЛЯЧИСЬ, НЕЗВАЖАЮЧИ, НЕ ЗВАЖАЮЧИ, НЕ ВВАЖАЮЧИ, ДАРМА ЩО

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Не дивлячись, незважаючи, невважаючи, не зважаючи, не вважаючи, дарма що «Не дивлячись на дощі, ми цього літа вчасно закінчили жнива», — пише одна районна газет

НОРМАН ДЖОН

Энциклопедический словарь псевдонимов

(наст. имя и фам. Джон Фредерик Лэндж-младший; р.1931) – амер. писатель, ученый-философ. Известность принесла серия науч. – фантастич. романов о приключениях гер

ОРАЙ ДМИТРИЙ

Энциклопедический словарь псевдонимов

(наст. имя и фам. Дмитрий Федорович Богословский; 1901–1950) – мар. писатель. Род. в крест. семье. С 1930 работал в газетах. Участник Вел. Отеч. войны. Наиболее

ПАРКЕР ДОРОТИ

Энциклопедический словарь псевдонимов

(наст. фам. Ротшильд; 1893–1967) – амер. писательница. Участв. в прогрессивном движении амер. интеллигенции. Опубл. сб-ки стихов «Достаточно воли на поводке (192

ПРЯМА ДІЯ

Енциклопедія політичної думки

форма громадянської непокори, коли учасники такої акції намагаються досягти своєї мети прямим шляхом, тобто перешкоджаючи фізично здійсненню політичного заходу,

ПЯТНАДЦАТЫЙ ДОНСКОЙ КАЗ. ПОЛК

Казачий словарь-справочник

- иррегулярный конный полк, до 1920 г. постоянная воинская часть действительной службы; за Турецкую кампанию 1877-78 гг. награжден Георгиевским знаменем; вечным

РАВЕНСВУД ДЖОН

Энциклопедический словарь псевдонимов

(наст. имя и фам. Ян Якоб Слауэрхоф; 1898–1936) – голл. писатель. Выходец из зажиточной семьи. Учился на мед. ф-те Амстердамского ун-та. Был судовым врачом, скит

РАДИАНИ ШАЛВА ДМИТРИЕВИЧ

Энциклопедический словарь псевдонимов

(наст. фам. Шецирули; р.1904) – груз. критик, литературовед. Окончил Тбилисский ун-т. Автор историко-литер. и критич. работ «Литературное наследство» (кн. 1–2, 1

РАСКІН ДЖОН

Енциклопедія політичної думки

(1819–1900) - англійський критик мистецтва та соціальний філософ. Раскін набув репутації критика і письменника завдяки трьом своїм працям з мистецтва та архітект

РАХУНКУ ДАТЬ

Казачий словарь-справочник

(некр.) - довести дело до конца.Казачий словарь-справочник. — Сан. Ансельмо, Калифорния, С.Ш.А..Составитель словаря Г.В.Губарев, редактор - издатель А.И.Скрылов.

РИМУ ПОЛІТИЧНА ДУМКА

Енциклопедія політичної думки

Уже за часів монархії і, звісно, із заснуванням республіки наприкінці VІ століття до н. е. римляни, як видно, були спроможні сформулювати аргументи на користь аб

СВІФТ ДЖОНАТАН

Енциклопедія політичної думки

(1667–1745) - сатирик, памфлетист і поет. Свіфт народився (і помер) у Дубліні, навчався в дублінському Триніті-коледжі, а зрештою став деканом дублінського собор

СЕДЬМОЙ ДОН. КАЗ. ПОЛК

Казачий словарь-справочник

- постоянный полк действительной службы из молодежи Черкасского и Таганрогского округов; сформирован на кадрах прежнего 28 полка; имел Георгиевское знамя за 1812

СЕЛДЕН ДЖОН

Енциклопедія політичної думки

(1585–1654) - англійський правник і філософ. Селден був сином дрібного фермера із Сассекса. Після закінчення місцевої середньої школи він вступив до Оксфордськог

СЕРЕДНЬОВІЧНА ПОЛІТИЧНА ДУМКА

Енциклопедія політичної думки

основний розділ інтелектуальної історії католицького Заходу, що стосується людини та її соціальної організації з часів застою і занепаду Римської імперії аж до Р

УХТОМСКОГО ТЕОРИЯ ДОМИНАНТЫ

Толковый словарь психиатрических терминов

(Ухтомский А.А., 1923). Доминанта – очаг стойкого возбуждения в головном мозге, приобретающий положение временного доминирования над другими его отделами, трансф

ФАНТАЗИИ ДЕТСКИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Толковый словарь психиатрических терминов

Усиленное воображение, проявляющееся в высказываниях детей, в содержании их игровых переживаний. Наблюдается при неврозах и шизофрении. Может служить проявлением

ФОРТЕСК’Ю ДЖОН, СЕР

Енциклопедія політичної думки

(бл. 1385/1395 – бл. 1476) - Вступивши до лондонського правничого товариства Лінкольнз-Інн десь до 1420 року, в 1442 році Фортеск’ю стає головою касаційного суду

ФІГУРА ДУМКИ

Стилістичні терміни

вид вираження думки. До фігур думки у класичній риториці належали: анотування (підстави), епілог, звертання, виклад, парадигма, умовчання, відхилення від теми, о

ХАНТА МИОКЛОНИЧЕСКАЯ МОЗЖЕЧКОВАЯ ДИССИНЕРГИЯ

Толковый словарь психиатрических терминов

(Hunt R.J., 1921). Синдром, в состав которого входят миоклония действия и симптомы мозжечковых или мозжечково-спинальных расстройств. Однако, в отличие от Ханта

ШТАМА–ВИГБОЛДУСА–ГРОСФЕЛЬДА ПРЕСЕНИЛЬНАЯ ДЕМЕНЦИЯ

Толковый словарь психиатрических терминов

(Stam E.C., Wigboldus J.M., Grosveld F.M., 1968). Подострая спонгиоформная энцефалопатия. Начало после 50 лет – снижение памяти, дезориентировка, беспокойство в

ЭКВИВАЛЕНТЫ ДЕПРЕССИВНЫЕ

Толковый словарь психиатрических терминов

1. (Каннабих Ю.В., 1914). Приступообразно возникающие состояния, характеризующиеся соматическими жалобами (головная боль, мигрень, тахикардия, перемежающаяся бол

ІТИ НАЗУСТРІЧ, СПРИЯТИ, ПОСПРИЯТИ, ДОПОМОГТИ 2, ПІДМОГТИ

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Іти назустріч, сприяти, посприяти, допомогти, підмогти За аналогією до російського вислову в переносному значенні идти навстречу в наших періодичних і неперіоди

ЇЙПРАВО, ДАЛЕБІ, СПРАВДІ 2, СПРАВДІБО, БІГМЕ, ТАКИ ТАК

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

Їй-право, далебі, справді, справді-бо, бігме, таки так Відповідно до російських вигуків ей-ей, ей-же-ей є чимало українських слів, але останнім часом багато авт

Время запроса ( 0.213531393 сек)
T: 0.217618678 M: 1 D: 0